Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROACT MEDIA

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. ProAct Media BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ProAct Media BV gevestigd aan de Everdenberg 345 te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20127248; b. klant: het bedrijf in opdracht van wie ProAct Media BV producten levert dan wel voor wie ProAct Media BV werkzaamheden verricht dan wel met wie ProAct Media BV een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ProAct Media BV en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop; d. product: het product dat ProAct Media BV maakt en aan de klant levert.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ProAct Media BV en de klant waarop ProAct Media BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ProAct Media BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ProAct Media BV en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ProAct Media BV opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop ProAct Media BV haar aanbieding baseert.

3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ProAct Media BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of overige publicaties binden ProAct Media BV niet.

Artikel 4. Ontwerp en eenmalige herziening

4.1 Indien de levering o.a. een ontwerp bevat, dan heeft de offerte betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkoming vande overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 ProAct Media BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 ProAct Media BV bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. ProAct Media BV heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.3 ProAct Media BV is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door ProAct Media BV verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ProAct Media BV gewenst, heeft verstrekt.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ProAct Media BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Bestanden dienen door de klant aangeleverd te worden in een voor ProAct Media BV bruikbaar formaat en programma.

7.2 De klant is gehouden ProAct Media BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het ProAct Media BV onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

7.4 ProAct Media BV gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.5 De klant vrijwaart ProAct Media BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

7.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen en teksten waarvan de rechten bij derden liggen.

7.7 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan ProAct Media BV de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, heeft ProAct Media BV recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door ProAct Media BV te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn en nieuwe producten gemaakt dienen te worden, dan zal de klant ProAct Media BV alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.8 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 8. Montage

8.1 Indien ProAct Media BV in het kader van de overeenkomst montagewerkzaamheden verricht, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen: a. dat de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de montage dient te worden verricht, daarvoor geschikt is; b. dat de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door ProAct Media BV te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist te zijn; c. dat alle zich op het terrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door ProAct Media BV op te richten constructie te dragen; d. dat het terrein waar de montage dient te worden verricht, bereikbaar is voor de transportmiddelen van ProAct Media BV; e. dat hij in het bezit is van de vereiste vergunningen; f. dat ProAct Media BV haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten.

8.2 Indien de klant niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan heeft ProAct Media BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te berekenen.

Artikel 9. Wijzigen van de overeenkomst

9.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ProAct Media BV zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ProAct Media BV de klant hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

Artikel 10. Annulering

10.1 In het geval dat de klant een bestelling annuleert, zal de klant alle reeds door ProAct Media BV in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.

Artikel 11. Openbaarmaking en verveelvoudiging

11.1 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan van een door ProAct Media BV in opdracht van de klant vervaardigd ontwerp, dient de klant het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 12. Afwijkingen

12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.

12.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12.3 Bij digitale vlaggen kunnen gewicht, formaten en kleuren vanwege de druktechniek enigszins afwijken. Een dergelijke afwijking is van geringe betekenis indien de afwijking 10% of minder is.

12.4 Bij zeefdruk vlaggen kunnen aantal, gewicht, formaten en kleuren vanwege de druktechniek enigszins afwijken. Een dergelijke afwijking is van geringe betekenis indien de afwijking 10% of minder is.

Artikel 13. Levering

13.1 De door ProAct Media BV opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

13.2 In het geval dat een door ProAct Media BV met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

13.3 Eventuele verzend- of transportkosten komen voor rekening van de klant.

13.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. Prijzen

14.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

14.2 ProAct Media BV heeft het recht haar prijzen en/of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 15. Honorarium voor het maken van een ontwerp

15.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.

15.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ProAct Media BV, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

15.3 ProAct Media BV is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ProAct  Media BV, dat in redelijkheid niet van ProAct Media BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 16. Betaling

16.1 De klant dient het factuurbedrag te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

16.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een door ProAct Media BV gestuurde herinnering, dan wordt, naast de wettelijke rente, 2% van de openstaande vordering als aanmaningskosten aan de klant in rekening gebracht. Bovendien komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

16.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van ProAct Media BV op de klant onmiddellijk opeisbaar. 16.4 ProAct Media BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan ProAct Media BV verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van ProAct Media BV, totdat alle vorderingen die ProAct Media BV op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

17.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

17.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ProAct Media BV te bewaren.

17.4 ProAct Media BV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal ProAct Media BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van ProAct Media BV.

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom

18.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij ProAct Media BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

18.2 ProAct Media BV is gerechtigd het in opdracht vervaardigde product te signeren, dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden.

Artikel 19. Klachten en verjaring

19.1 Klachten over de geleverde producten dienen door de klant binnen 2 werkdagen na de levering aan ProAct Media BV kenbaar te worden gemaakt. Te laat ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

19.2 Na het indienen van de klacht dient de klant ProAct Media BV de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeenkomst na te komen.

19.3 Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal ProAct Media BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

19.4 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens ProAct Media BV vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens ProAct Media BV kan aanwenden.

Artikel 20. Ontbinding en opschorting

20.1 ProAct Media BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst ProAct Media BV omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant is aangemaand een openstaande factuur te voldoen; d. aan de klant surseance van betaling is verleend; e. de klant in staat van faillissement verkeert; f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

20.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ProAct Media BV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ProAct Media BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1ProAct Media BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.

21.2 ProAct Media BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

21.3 ProAct Media BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ProAct Media BV is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

21.4 De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan ProAct Media BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

21.5 ProAct Media BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door of namens de klant uitgewerkt concept. ProAct Media BV is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.

21.6 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het product, sluit ProAct Media BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

21.7 ProAct Media BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

21.8 Indien ProAct Media BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ProAct Media BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ProAct Media BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ProAct Media BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

21.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ProAct Media BV of haar ondergeschikten.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van ProAct Media BV liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan ProAct Media BV door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van ProAct Media BV of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van ProAct Media BV of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

22.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal ProAct Media BV ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel ProAct Media BV als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

22.3 Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van ProAct Media BV langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

22.4 Voor zover ProAct Media BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ProAct Media BV gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 23. Geheimhouding

23.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24.3 Op elke overeenkomst tussen ProAct Media BV en de klant is Nederlands recht van toepassing.

24.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en ProAct Media BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ProAct Media BV gevestigd is.